WiadomośćBudżet obywatelski 2019 w Konstancinie
(Kategoria: Konstancin-Jeziorna: WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 17 kwietnia 2018 - 09:00:16


Budżet obywatelski 2019
w Konstancinie


Do końca kwietnia trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Na pomysły mieszkańców, które będą realizowane w przyszłym roku, samorząd Konstancina-Jeziorny przeznaczy 800 tys. złotych, z czego 500 tys. zł będzie przeznaczone na projekty inwestycyjne, a 300 tys. zł na projekty z zakresu: kultury, sportu i rekreacji.


Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna na zgłoszenie swoich pomysłów mają czas do 30 kwietnia. Podobnie jak w poprzedniej edycji, maksymalna wartość pojedynczego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł dla inwestycji i 50 tys. zł dla projektów "pozostałych".

Reklamy Google:


Jak przygotować wniosek do budżetu obywatelskiego

1. Projekt do BO może złożyć każdy mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna, który ukończył 13 lat (w przypadku osoby niepełnoletniej do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów.

3. W formularzu zgłoszeniowym należy m.in. opisać swój pomysł oraz przygotować kosztorys - pomocny w tym może być przykładowy cennik, który dostępny jest TUTAJ. Pomysł można skonsultować również z pracownikami odpowiednich komórek Urzędu Miasta i Gminy oraz instytucji gminnych (kontakt do nich znajdziesz TUTAJ).

4. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:
- są możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
- nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;
- mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
- mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy;
- są zgodne z obowiązującym lub opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- są zlokalizowane na nieruchomościach: będących własnością gminy, użyczonych gminie lub innych nieruchomościach, na których gmina na mocy zgody właściciela (potwierdzonej notarialnie w przypadku inwestycji) może realizować wnioskowane zadanie.

5. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:
- zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
- zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
- są sprzeczne z przyjętymi strategiami i planami rozwoju gminy;
- kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę i jej jednostki podległe;
- znajdują się w kalendarzu imprez cyklicznych organizowanych przez gminę i jej jednostki podległe.

6. W przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tej nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu, w formie bezpłatnego użyczenia.

7. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na terenie lub w nieruchomości jednostki organizacyjnej gminy do formularza zgłoszeniowego projektu należy dołączyć pisemną zgodę tej jednostki.

8. Do formularza zgłoszeniowego (także tego składanego przez Internet) należy załączyć m.in. listę z podpisami co najmniej 15 osób, które ukończyły 16 lat popierających projekt (do tej grupy nie wlicza się projektodawcy). Lista musi zawierać prawdziwe dane osobowe, w tym adresy zamieszkania i nr PESEL ww. osób. Wzór listy poparcia dostępny jest TUTAJ).

9. UWAGA! Wszystkie wymagania stawiane projektom składnym do BO znajdują się w Regulaminie BO (do pobrania poniżej).

Aby złożyć projekt przez Internet należy zarejestrować się i wypełnić wniosek online dostępny na naszej stronie internetowej. Można też wypełnić wniosek papierowy i złożyć go w kancelarii UMiG (ul. Warszawska 32, pok. nr 4), przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub e-mailem na adres: kancelaria©konstancinjeziorna.pl.

Wszystkie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji formalno-merytorycznej, której dokona komisja opiniująca wnioski i przeprowadzającą procedurę kształtowania BO. Na projekty, które przejdą ją pozytywnie, będzie można głosować od 1 do 16 września. Listę zwycięskich projektów poznamy do 28 września, a do realizacji na 2019 rok zakwalifikowane zostaną te zadania, które uzyskają w kolejności największą ilość głosów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:
konstancin.budzet-obywatelski.org.

Źródło: UMiG Konstancin-Jeziorna

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościZobacz artykuły powiązane:

Budżet obywatelski 2018
- wyniki głosowania


Ponad 1300 mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. W przyszłym roku realizowanych będzie 18 zadań na łączną kwotę ponad 852 tys. zł. Była to już piąta edycja budżetu obywatelskiego w Konstancinie.Źródło: Konstancin 24 - Konstancin-Jeziorna > Portal Mieszkańców > Metropolia Warszawa
( http://konstancin24.eu/news.php?extend.3662 )